สมาคมบริษัทจัดการลงทุน • About Association – AIMC

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน • About Association - AIMC

ประวัติความเป็นมา 1

ในช่วงปลายปี พ.ศ.2536 บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ประเภท การจัดการกองทุนรวม 8 บริษัท ได้ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จำนวน 7บริษัท จัดตั้ง”สมาคมบริษัทจัดการลงทุน” ขึ้นและมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Association of Investment Management Companies” (AIMC)ซึ่งสมาคมบริษัทจัดการลงทุนได้จดทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็น สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 สมาคมบริษัทจัดการลงทุนเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร โดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย จากบริษัทสมาชิกซึ่ง เป็นบริษัทหลักทรัพย์ ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุน

ปัจจุบัน สมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกอบด้วยบริษัทสมาชิก3 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มธุรกิจกองทุนรวม กลุ่มธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล และกลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยแต่ละกลุ่มธุรกิจจะมีคณะกรรมการกลุ่มธุรกิจ ทำหน้าที่บริการกิจการ ของกลุ่มธุรกิจ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มธุรกิจ และดูแลบริษัทสมาชิกในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ให้มีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ นอกจากนั้น คณะกรรมการแต่ละกลุ่มธุรกิจจะเลือกตั้งผู้แทนจากคณะกรรมการ กลุ่มธุรกิจเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการของ ufa191

วัตถุประสงค์

สมาคมบริษัทจัดการลงทุนมีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงานดังต่อไปนี้ คือ

1. เป็นศูนย์รวมของบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุน

2. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจจัดการลงทุนให้เจริญก้าวหน้า รวมทั้งคุ้มครองป้องกันและพิทักษ์ธุรกิจจัดการลงทุน โดยเคร่งครัด

3. ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานอันดีในการประกอบธุรกิจจัดการลงทุน เพื่อประโยชน์ของบริษัทสมาชิก และประชาชนทั่วไปในวงกว้าง

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการออมทรัพย์ของประชาชน เพื่อก่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินของประเทศโดยรวม

5. ให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการ และหรือ องค์กร และหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหรือมีหน้าที่ควบคุม และหรือ กำกับดูแลธุรกิจประเภท     การจัดการลงทุนในการออกระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ทุกประเภทไม่จำกัดเฉพาะการจัดการลงทุน

6. ให้ความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ตลาดซื้อขายล่วงหน้า หรือแหล่งกลาง ในการซื้อขาย 
    หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด บริษัทจดทะเบียน บริษัทรับอนุญาตหน่วยงานหรือสถาบันใดๆ เพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ 
    ทุกประเภทไม่จำกัดเฉพาะการจัดการลงทุน

7. ประสานความร่วมมือระหว่างบริษัทสมาชิกในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจจัดการลงทุน รวมทั้งการประนีประนอม ข้อพิพาทระหว่าง 
    บริษัทสมาชิกหรือระหว่างบริษัทสมาชิกกับบุคคลภายนอก อันเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจจัดการลงทุน

8. ทำความตกลงและวางระเบียบข้อบังคับ หรือ จรรยาบรรณให้บริษัทสมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติ ตลอดจนควบคุมดูแลบริษัทสมาชิก 
    ให้ปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติ ตามระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจจัดการลงทุน ที่ทางสมาคมบริษัทจัดการลงทุนได้ 
    กำหนดขึ้น เพื่อให้การประกอบธุรกิจจัดการลงทุนดำเนินไปด้วยความมีระเบียบเรียบร้อย

9. ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและการเผยแพร่ทางวิชาการ และข่าวสารตลอดจนการประชาสัมพันธ์ธุรกิจหลักทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
    จัดการลงทุนเพื่อประโยชน์ของบริษัทสมาชิกและประชาชนทั่วไป

10. ส่งเสริมความสามัคคี ความร่วมมือ และพัฒนาการด้านต่างๆระหว่างบริษัทสมาชิก

11. บำเพ็ญสาธารณประโยชน์และกระทำกิจการอื่นใดที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน